Jubileum

Jubileum

Beste Odivianen en oud – Odivianen,

 

Verheugd delen we jullie mee dat het 100 – jarig bestaan van TC Odivia aanstaande is;

Odivia bestaat op 24 augustus 2024 100 jaar!

Graag vieren we dit met zo veel mogelijk leden en oud-leden van TC Odivia. Om die reden geven we nu vast de datum door. Jullie kunnen de datum vastleggen in de agenda van 2024 en het biedt de mogelijkheid om oud-leden op te sporen en te benaderen. Op deze manier hopen we dat het vieren van het jubileum bij velen bekend zal worden.

In de aanloop naar het 100- jarig bestaan zullen we jullie op de hoogte houden op welke manier we invulling gaan geven aan deze dag. Wat we al wel kunnen prijsgeven is dat die middag en avond het elkaar ontmoeten en weerzien centraal staan. Daarbij is er natuurlijk de mogelijkheid tot een sportief treffen op onze tennisbanen.

Jullie ontvangen deze mail vanuit het – hiervoor speciaal aangemaakte – mailadres:

                                    jubileumodivia@hotmail.com

Ook op de website zullen we regelmatig informatie over het jubileum met jullie delen.

                                   www.odivia-blijham.nl

Ondanks dat het nog meer dan een jaar duurt voordat het (echt) zover is, zijn jullie nu vast op de hoogte en hopen we op 24 augustus 2024 op de komst van een groot aantal (oud) – Odivianen.

 

Met vriendelijke groet,

De Jubileum commissie

Hoe het begon in 1924

Uit de Winschoter courant van 8 juli 1924: Links  het origineel, rechts de uitgetypte versie

 

BLIJHAM, 7 Juli, Onze rederijkerskamer “ ’t Ontluikend Bloempje”, heeft gedurende haar bestaan reeds onderscheidene malen jubileum gevierd, en ’t is haar gegaan als zoovele vereenigingen; nu stond ze zwak, dan weer sterk. Thans echter is ze krachtig als ooit te voren. Was het spel in de laatste jaren dikwijls éminent, waarvan de vele eereteekenen het beste bewijs zijn, het aantal leden is heden groot, terwijl het getal dames-leden dat der heeren overtreft, evenals dat bij vele andere organisaties het geval is, als gevolg van den geest des tijds. Houden de leden zich bij winteravond onledig met de beoefening der welsprekendheid en worden de rollen van verschillende stukken ingestudeerd, om daarna den dorpelingen op een aangename feestavond te vergasten, voor den zomer haakt men naar andere amusementen. Zoo is onze Kamer dan ook gekomen tot de oprichting van een tennis-club, ’t geen reeds een feit is geworden. Maar…… een tennis-club vraagt een tennis-veld. In overleg met den hotelhouder, den heer F. Vrieze, is men er dan toe overgegaan, een deel van den bij het hotel behoorenden speeltuin te veranderen in een tennis-veld, en men heeft er geen gras over laten groeien. De bijl is er reeds ingezet, bloemen en heesters zijn al verdwenen. Weldra zal de club in actie zijn. Zoo maakt het ééne plaats voor het andere. Onze plaats is weer een vereeniging rijker geworden. Zeker iets nieuws voor ons dorp.

Een foto van Hotel Vrieze waar de eerste tennisbaan is aangelegd.